Huishoudelijk Reglement van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging
(vastgesteld in de Ledenraadsvergadering op 17-2-2012)

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: ZEEUWSE RINGRIJDERS VERENIGING, afgekort: ZRV

Leden

Artikel 2

Leden van verdienste en ereleden, die geen lid zijn van de vereniging, hebben een adviserende stem in de algemene vergadering.

Voorzitter

Artikel 3

a. Heeft de leiding van alle vergaderingen.

b. Is woordvoerder van de vereniging op alle officiële vertegenwoordigingen van de vereniging.

c. Draagt zorg voor naleving van statuten en reglementen.

Waarnemend voorzitter

Artikel 4

Hij is bij verhindering van de voorzitter diens plaatsvervanger en heeft als zodanig diens rechten en plichten.

Secretaris

Artikel 5

a. Hij notuleert alle vergaderingen en heeft tevens het recht het notuleren van de vergaderingen aan een derde te delegeren.

b. Voert de correspondentie van de vereniging en houdt van deze een afschrift.

c. Houdt een ledenregister bij van de afdelingen.

d. Beheert het archief en geeft inzage van de voor de afdelingen belangrijke zaken aan afdelingen en bestuursleden.

e. Brengt op de algemene jaarvergadering verslag uit.

f. Verricht in zijn functie alle werkzaamheden door het bestuur opgedragen

g. Wordt bijgestaan door een tweede secretaris.

Penningmeester

Artikel 6

a. Hij beheert geld en goederen van de vereniging.

b. Int contributie en inleggelden.

c. Verricht betalingen

d. Houdt overzichtelijk en nauwkeurig de boeken bij.

e. Doet aan het bestuur rekening en verantwoording zo vaak als het bestuur dit verlangt.

f. Geeft jaarlijks op de algemene jaarvergadering een staat van baten en lasten en doet rekening en verantwoording.

g. Verricht in zijn functie alle werkzaamheden hem door het bestuur opgedragen.

h. Wordt in zijn functie bijgestaan door een tweede penningmeester.

Notulen

Artikel 7

In de notulen moet worden vermeld:

a. Namen van de met kennisgeving afwezige leden en afdelingen in respectievelijk de bestuurs- en ledenraadsvergadering.

b. Genomen besluiten met verklaringen.

c. Het aantal voor- en tegenstemmers.

Geheimhouding

Artikel 8

Het bestuur is verplicht geheimhouding te betrachten waar dit nodig is. Schending van geheimhouding wordt in strijd met statuten en reglementen geacht.

Algemene vergadering

Artikel 9

a. De agenda vermeldt als regel de volgende punten: opening, notulen, ingekomen stukken, verslagen, bestuursverkiezingen, enz.

b. Bij behandeling van de in lid a. genoemde punten stelt de voorzitter de leden in de gelegenheid inlichtingen te vragen, welk zoveel mogelijk staande de vergadering behandeld worden.

c. Ondersteunende moties worden in de eerstvolgende bestuurs-, ledenraads- of algemene vergadering aan de orde gesteld.

d. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit nodig acht of op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende (1/10) gedeelte van het totaal aantal leden.

Stemmingen

Artikel 10

a. Bij alle stemmingen beslist de volstrekte meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

b. Indien bij verkiezing van personen de stemmen staken, vindt opnieuw een (her)stemming plaats.

c. Ieder stemgerechtigd lid is verplicht zijn stem uit te brengen met één van de woorden 'voor' of 'tegen' zonder enige toevoeging. Blanco stemmen worden ongeldig verklaard.

d. Bij schriftelijke stemming worden door de voorzitter 2 leden aangewezen, die de uitslag vaststellen.

Orde van de vergaderingen

Artikel 11

a. Bij afwezigheid van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslist het bestuur wie de leiding heeft. Niemand neemt het woord, dan na toestemming van de voorzitter in volgorde van aanvraag.

b. Wanneer de voorzitter van mening is dat een onderwerp voldoende is toegelicht, kan hij de discussie hierover sluiten, na aan de voorsteller van het onderwerp gevraagd te hebben, of hij hierover nog het woord wil voeren.

c. Wanneer een spreker gebruik maakt van onbehoorlijke taal, of zich anderszins misdraagt, kan de voorzitter hem het woord ontnemen en hem zonodig het verdere deelnemen aan de vergadering ontzeggen.

d. Indien leden, welke in een functie verkozen worden, ter vergadering aanwezig zijn, wordt hem gevraagd of zij de benoeming aanvaarden. Hun antwoord wordt genotuleerd.

e. Aan niet aanwezig verkozen leden wordt binnen 3 dagen door de secretaris van hun verkiezing kennis gegeven. Binnen 8 dagen dienen zij te antwoorden. Doen zij dit niet, dan wordt aangenomen dat zij de benoeming niet aanvaarden.

Commissies

Artikel 12

a. Door het bestuur kunnen commissies worden ingesteld, welke het bestuur bijstaan in haar werkzaamheden.

b. De bevoegdheid van een commissie wordt bij bestuursbesluit geregeld..

c. De kascontrolecommissie bestaat uit 3 personen van verschillende afdelingen. Volgens rooster treedt in de kascontrolecommissie elk jaar 1 lid af.

Financiën

Artikel 13

a. In de ledenraadsvergadering worden de contributie en inleggelden voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld. Voor een door het bestuur vastgestelde datum moeten contributie en inleggelden worden afgedragen.

b. Bestuurs- en commissieleden kunnen jaarlijks een door het bestuur vastgesteld bedrag voor normale onkosten ontvangen en bovendien kunnen zij gemaakte onkosten bij de penningmeester declareren.

Wedstrijden

Artikel 14

Onder wedstrijden, die niet buitenom de vereniging worden georganiseerd, wordt verstaan:

a. Alle wedstrijden georganiseerd door en in samenwerking met de ZRV.

b. Historisch gegroeide wedstrijden.

c. Wedstrijden van plaatselijke afdelingen.

d. Wedstrijden van maximaal 2 afdelingen tegen elkaar. Drie of meer mag niet, tenzij met toestemming van het bestuur.
Deze wedstrijden dienen altijd aangevraagd te worden bij het bestuur.

e. Het is verboden deel te nemen aan 'zwarte wedstrijden'.

Onder een zwarte wedstrijd wordt verstaan:

- wedstrijden op openbaar terrein waarvoor geen toestemming is gevraagd aan het bestuur en waarvoor dus door het bestuur ook geen toestemming is verleend.

- wedstrijden op openbaar terreinwaarvoor wel toestemming is gevraagd aan het bestuur, maar waarvoor door het bestuur geen toestemming is verleend.

- wedstrijden op particulier terrein waaraan op welke manier dan ook voorafgaande aan de wedstrrijd publiciteit gegeven wordt.

Ringrijden buiten om de Z.R.V.

Alle wedstrijden ring- en of sjezenrijden welke niet op de ZRV kalender staan zijn in principe zwarte wedstrijden. In artikel 7 lid c  van de Statuten staat: Iedere lid is door zijn lidmaatschap verplicht toestemming te vragen aan het bestuur om deel te nemen aan wedstrijden, die georganiseerd worden buitenom de vereniging. Het moet dan ook duidelijk zijn, dat als het ZRV bestuur er achter komt dat er ZRV leden deelnemen zonder toestemming aan dit soort wedstrijden dat dit het einde betekent voor meerdere jaren van het ZRV-lidmaatschap.

De ZRV leden van de afdeling Zuid-Beveland mogen alle wedstrijden met ’t korte stokje meedoen, deze wedstrijden moeten dan wel op Zuid-Beveland verreden worden.

Slotbepalingen

Artikel 15

a. Ieder lid wordt geacht kennis te dragen van de statuten reglementen en besluiten van de vergadering.

b. In gevallen, waarin deze niet voorzien, beslist het bestuur.

c. Het bestuur is verplicht van deze beslissing in de eerstvolgende ledenraads- en algemene vergadering mededeling te doen.

d. Elke beslissing, die wijziging, aanvulling, of terzijde stelling van één of meer bepalingen van het huishoudelijk reglement ten gevolge kan hebben, dient als voorstel tot reglementswijziging te worden beschouwd en wordt met een advies van het bestuur in de eerstvolgende vergadering behandeld.

Wanneer een afdeling met een voorstel in een reactie op de najaarsbrief komt:

1. dat geen wijziging van het huishoudelijk of wedstrijdreglement tot gevolg heeft, kan omtrent dit voorstel door de ledenraad direct een besluit genomen worden;

2. dat wel een wijziging van het huishoudelijk of wedstrijdreglement tot gevolg heeft, dan wordt het voorstel doorgeschoven naar de ledenraad van het volgende kalenderjaar..

 

Wedstrijdreglement van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging

(vastgesteld in de Ledenraadsvergadering op 17-2-2012)

Doel

Artikel 1

Dit reglement heeft ten doel eenheid te brengen in uitvoering en gedrag bij wedstrijden, demonstraties en andere activiteiten welke uitgaan van de ZRV en/of in samenwerking met anderen.

Baan

Artikel 2

a. Op alle wedstrijden dient de baan dezelfde afmetingen te hebben, te weten een lengte van 36 meter, een bovenbreedte van 1,65 meter en een baanbreedte van 1 meter, de verticale hoogte bedraagt 1,2 meter.

De onderlinge afstand tussen de palen van de baan bedraagt 3 of 4 meter.

In het midden van de lengterichting staan de palen waaraan de ring hangt. Deze staan in dezelfde lijn, doch zijn niet verbonden door een touw met de andere palen van de baan.

De afstand tussen onderkant bus en de vaste bodem van de ringbaan bedraagt 2,20 meter.

De normale ring heeft een doorsnee van 38 mm.

b. De boxen dienen ruim genoeg te zijn voor het aantal paarden dat in die baan loopt. Indien de ruimte het toelaat moeten er aan beiden einden 2 palen meer staan, om een brede ingang naar de baan te maken.

c. De baan wordt zonodig om de 5 beurten aangevuld / opgeschept of zo dikwijls als de wedstrijdleiding dit nodig acht.

Sjezen

Artikel 3

a. Onder een sjees wordt verstaan een tweewielig rijtuig.

b. Het tuig en de sjees dienen in een deugdelijke toestand te zijn en wordt voor aanvang van de wedstrijd door, of namens de wedstrijdleiding gekeurd.

c. De wedstrijdleiding kan bij een te verwachten onbetrouwbaarheid van het paard, sjees en/of tuig de deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.

d. De afstand van de onderkant bus en de baan bedraagt 2,10 meter.

e. De deelnemer dient zijn paard in een vlotte draf onder de ring door te laten gaan.

f. Het is bij het sjezenrijden niet toegestaan om bij het galopperen van het paard de lans achter over te houden en terug te gaan.

g. De minimale leeftijd voor de sjezenrijder (ster): De menner mag meedoen in het jaar dat hij 16 wordt, de sjezenrijdster in het jaar dat ze 12 jaar wordt.

Deelnemers

Artikel 4

a. De deelnemer dient kapabel te zijn om zijn paard te berijden en moet in het jaar dat hij aan de wedstrijd deelneemt de minimumleeftijd van 12 jaar bereiken.

De deelnemers aan de jongerenwedstrijd moeten minimaal één ringrijwedstrijd hebben gereden voordat men mag deelnemen aan deze wedstrijd. De verantwoording voor de controle daarvan ligt bij de afdelingen.

b. Iedere deelnemer is verplicht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn met paard en indien dit beslagen is, voorzien van goed hoefbeslag.

Het paard waarmee een deelnemer aan een wedstrijd deelneemt dient de basisenting (2 vaccinaties die tussen de 21 en 92 dagen gegeven moet worden) influenza gehad te hebben en zal hierop volgend (binnen het jaar) de herhalingsenting influenza gehad moeten hebben.Van gedane inentingen kan een kopie worden verstrekt aan het bestuur, zodat deze gegevens kunnen worden opgeslagen in het 'inentingsbestand'. Elk paard wordt in dit bestand aangeduid met een code. De deelnemer aan een wedstrijd geeft vooraf door aan het bestuur, onder vermelding van de code, met welk paard hij/zij deelneemt. Wordt niet tijdig een code van het deelnemende paard doorgegeven of neemt de deelnemer mee met een paard wat niet in het bestand is opgenomen, dan zal hij/zij het paspoort met daarin de inentingsgegevens van het betreffende paard voorafgaand aan de wedstrijd aan de wedstrijdleiding moeten tonen.

Kan de deelnemer geen pas tonen dan wordt de deelnemer van deelname aan de wedstrijd uitgesloten (zonder recht om reeds verreden beurten in te halen) tot de benodigde gegevens zijn getoond aan de wedstrijdleiding. Is hieraan voor afloop van de 5e beurt van de wedstrijd nog niet voldaan, dan wordt de deelnemer niet meer tot de wedstrijd toegelaten.

Trekpaarden welke deelnemen aan demonstraties en een trekpaard met een gecoupeerde staart, dat is geboren na 01-09-2001, en mee wil doen aan wedstrijden van de ZRV moeten opgenomen worden in het ZRV-inentingsbestand.

c. Iedere deelnemer dient de voorgeschreven kleding te dragen, te weten een volledig wit ZRV-kostuum, bestaande uit wit ZRV- shirt of polo, witte lange broek, witte sokken en witte schoenen.

Indien het een wedstrijd of demonstratie in Zeeuwse klederdracht betreft dient iedere deelnemer een 'Zeeuws klederdracht kostuum' te dragen, met zwarte sokken en zwarte schoenen.

Iedere deelnemer is verplicht de ZRV sjerp te dragen over zijn kostuum over de rechterschouder.

d. Indien een deelnemer te laat is, gaat zijn beurt voorbij, doch als het buiten zijn schuld is, mag de deelnemer deze beurten inhalen op een tijdstip wat door de wedstrijdleiding wordt vastgesteld.

De mogelijkheid beurten in te halen vervalt indien een deelnemer niet binnen 1½ uur na het aanvangstijdstip van een wedstrijd of demonstratie 'rijklaar' aanwezig is.

Een deelnemer die meer van 1½ uur na het aanvangstijdstip van een wedstrijd of demonstratie 'rijklaar' aanwezig is, wordt van deelneming aan deze wedstrijd of demonstratie uitgesloten.

f. Voor aanvang van de wedstrijd mag iedere deelnemer oefenen, doch niet met lans en niet op de ring.

g. Iedere deelnemer dient op zijn paard klaar te zitten om de lans van zijn voorganger over te nemen.

h. De ring dient met achterovergehouden langs aan de ringoppasser afgegeven te worden.

i. Als een rijder bijtijds ziet dat zijn paard niet galoppeert en hij houdt zijn lans vóór de ring achterover, mag hij ten hoogste twee maal terug. In deze situatie mag de ring goed gehangen worden maar de bus blijft op de plaats waar die hangt.

Indien een paard wel galoppeert onder de ring mag de deelnemer - ook wanneer hij de lans achterover houdt - niet terug.

j. Alleen het gebruik van dopsporen met een doorsnede van 10 mm is toegestaan mits deze op de juiste manier worden gebruikt. Alleen het gebruik van een originele, niet verlengde rijzweep van maximaal 70 cm lang is toegestaan.

k. Indien aan een wedstrijd een optocht is verbonden, is elke deelnemer verplicht hieraan mee te doen. Ontheffing kan alleen verleend worden door de wedstrijdleiding.

l. Onbehoorlijke taal en drankmisbruik is verboden.

m.Indien één en ander niet wordt nageleefd, kan een deelnemer aan de wedstrijd door de wedstrijdleiding uitgesloten worden.

n. Aansprakelijkheid ruiter/menner en vereniging:

  1. Deelname aan de wedstrijd is voor eigen rekening en risico van de ruiter/menner.
  2. Deelname aan wedstrijden mag alleen als de ruiter/menner deugdelijk is verzekerd m.b.t. aansprakelijkheid, door bijvoorbeeld een WA-verzekering. Dit geldt ook voor de eigenaar van het paard van de ruiter/menner, als de ruiter niet op/met zijn/haar eigen paard rijdt.
  3. Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor welke schade, hoe dan ook ontstaan, aan derden.
  4. Het staat een ruiter vrij zichzelf deugdelijk beschermen tegen letsel door het nemen van door hem noodzakelijk geachte beschermingsmaatregelen, zoals het dragen van hoofdbescherming (een cap). De bescherming moet wel wit zijn of onder de witte ZRV kleding gedragen worden.
  5. Een ongeval met een paard kan schade aanrichten aan de ruiter/menner of personen die in de buurt staan (vrijwilligers/toeschouwers). Het paard is nooit aansprakelijk, maar dat is de eigenaar. Als dit de ruiter/menner is dan is deze dus aansprakelijk voor schade/letsel veroorzaakt door het paard.
  6. Als de ruiter/menner niet de eigenaar is, dan betekent het niet dat deze vrij is van aansprakelijkheid, door het berijden van een paard, aanvaard de ruiter/menner ook de bijbehorende risico’s.

Kampen

Artikel 5

a. Bij gelijk aantal ringen voor ereprijzen zal gekampt worden. Bij gewone prijzen kan de volgorde bij loting worden vastgesteld.

b. De wedstrijdleiding is gerechtigd het verloop van de kamp te bepalen, echter met inachtneming van het bepaalde in lid e.

c. De volgorde van het uitkampen van de ereprijzen wordt bepaald door de wedstrijdleiding.

d. De kanshebbers die bij een kamp uit vallen, gaan bij het vervolg van de kamp verder in de ringgrootte waarin ze zijn uitgevallen.

e. De kanshebbers die tijdens de kamp hebben ingestoken vervolgen de kamp altijd op de eerstvolgende kleinere ring.

Indeling Klassewedstrijden

Artikel 6

a. Er bestaan 5 klassen, te weten een ere-, een eerste-, een tweede-, een derde- en een vierde klasse

b. De ere-, eerste-, tweede- en derdeklas bestaan uit 13 drietallen.

c. De vierdeklas is een zogenaamde promotieklas, waarin beginnende drietallen uitkomen en door promotie een hogere klas kunnen bereiken. Ze is echter ook vrij voor individuele rijders, die niet in de ere-, eerste-, tweede- of derdeklas hebben gereden.

d. Bij voorkeur zullen alle klassen apart verreden worden, doch zo nodig kan dit gecombineerd.

Prijzen

Artikel 7

a. de ere-, eerste-, tweede-, en derdeklas kennen alleen ereprijzen voor de drietallen en de persoonlijk kampioen en reservekampioen

b. In de vierde klas zijn er ereprijzen voor het kampioensdrietal, het reservekampioensdrietal, de persoonlijk kampioen en de persoonlijk reserve-kampioen.

Promotie en degradatie

Artikel 8

a. Van de ereklas zullen elk jaar de laagste 2 drietallen degraderen

b. Van de eerste-, tweede- en derdeklas zullen elk jaar de eerste 2 drietallen promoveren en de laagste 2 drietallen degraderen.

c. Van de vierdeklas zullen elk jaar de 2 hoogste drietallen promoveren.

d. Het voornoemde promotie- en degradatiesysteem zal ongeacht het behaalde resultaat plaats vinden, d.w.z. mocht het degraderende drietal meer ringen hebben dan het promoverende drietal, dan zal deze regel toch van toepassing zijn.

Opschuiven en invallen

Artikel 9.

a. Mocht om één of andere reden een drietal niet op de wedstrijd verschijnen, dan zal dit degradatie tot gevolg hebben voor het niet verschenen drietal.

b. Indien het bepaalde in lid a zich voor doet zal de betreffende klasse dat jaar worden verreden met 12 drietallen en zal tezamen met het niet verschenen drietal alleen de nummer 12 van de einduitslag degraderen.

Samenstellimg drietallen

Artikel 10

a. De samenstelling van de drietallen wordt in principe overgelaten aan de afdelingen, met dien verstande dat de volgorde bepaald wordt door de rijders met de hoogste prestaties

b. Ter controle dient echter ieder jaar aan de secretaris van de ZRV een lijst ingeleverd te worden met de resultaten van elke klasserijder.

c. Hierin wordt vermeld over hoeveel jaar er wordt geteld en hoe de volgorde is vastgesteld. De prestaties van de rijders dient eveneens uitgedrukt te worden in procenten van het aantal gestoken ringen t.o.v. het aantal verreden beurten.

d. Deze lijst wordt tegelijkertijd met de ledenlijsten aan de secretaris ter hand gesteld

e. Voor een lid dat moet invallen na de 15e beurt geldt dit als een invalbeurt, zodat het betreffende lid wel aan de wedstrijd kan deelnemen waarvoor hij in eerste instantie was opgegeven. Als de eerste of een opvolgende reserverijder niet in kan vallen, mag/mogen deze wel zijn/haar/hun 'eigen' klassewedstrijd rijden waarvoor deze reserverijder(s) oorspronkelijk was/waren opgegeven.

Een reserverijder die invalt vóór of in de 15e beurt mag geen andere klassewedstrijd meer rijden

Artikel 11

a. Onder medewerkers worden verstaan diegenen die daadwerkelijk meewerken aan de organisatie van de wedstrijden e.d., zoals baancommissarissen, ringoppassers en schrijvers.

b. Baancommissarissen hebben tot taak assistentie te verlenen aan de wedstrijdleiding en het houden van toezicht op een goed verloop van de wedstrijden.

c. Ze kunnen zo nodig als schrijver worden ingezet.

d. Schrijvers noteren de resultaten van de deelnemers en helpen deze uit te werken.

e. Ringoppassers hebben tot taak de baan uit te zetten, in orde te houden en de ring te hangen op aanwijzingen van de deelnemer.

f. Ringoppassers die rouleren, dienen dit een volledige beurt of een veelvoud daarvan te doen.

g. Ringoppassers en schrijvers hebben een adviserende taak, doch geen beslissingsrecht.

h. Medewerkers, die door het bestuur zijn aangewezen als baancommissaris, hebben voor de hun toegewezen baan beslissingsrecht aangaande de technische zaken..

Slotbepalingen

Atikel 12

a. Ieder lid dient de inhoud en strekking van dit reglement te kennen

b. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Zeeuws Kampioenschap ringlopen
8 juli, Stal de Pagter
Hoogelande

1e folkloristische dag
11 juli
Abdij Middelburg

 ======================