Statuten van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging van 13 november 1980

De statuten van 13 november 1980

 

Naam en Vestiging

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Zeeuwse Ringrijders Vereniging en zij is gevestigd te Middelburg

 

Doel

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de ringrijderij in het algemeen te bevorderen en tracht dit doel te bereiken door:

 1. een wedstrijdreglement op te stellen en ten uitvoer te brengen;
 2. Eenheid te brengen in de organisatie van wedstrijden;
 3. Het bemiddelend optreden en zonodig uitspraak te doen in geschillen betreffende de ringrijderij in het algemeen;
 4. Het stichten en in stand houden van afdelingen binnen de vereniging;
 5. Het organiseren van wedstrijden en het verlenen van daar aan verbonden titels;
 6. Alle overige wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Lidmaatschap

Artikel 3

 1. De vereniging kent leden. Het bestuur houdt een ledenlijst bij.
 2. De leden zijn te onderscheiden in:
  1. gewone leden;
  2. leden van verdienste.
 3. Naast de leden kunnen er ook ere-leden zijn.
 4. Leden van verdienste en ereleden worden door het bestuur als zodanig benoemd.

 

Artikel 4

Gewone leden zijn natuurlijke personen, die zich schriftelijk bij de secretaris van het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.

 

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap der vereniging eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging ingeval een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten gesteld te voldoen alsook wanneer rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren.
  4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanner een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Betrokkene staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de ledenraad open. Gedurende deze beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desniettemin de bijdrage voor dat jaar voor het geheel verschuldigd.
 3. De opzegging van het lidmaatschapkan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging kan onmiddellijk geschieden indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 6

Ieder lid heeft het recht om:

 1. aan wedstrijden deel te nemen, die door of namens de vereniging worden uitgeschreven;
 2. de vergaderingen van zijn afdeling bij te wonen;
 3. de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen;
 4. in een vergadering het woord te voeren na dit gevraagd te hebben aan de voorzitter, die het recht heeft een discussie te sluiten;

 

Artikel 7

Ieder lid is door zijn lidmaatschap verplicht:

 1. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;
 2. contributie te betalen;
 3. toestemming te vragen aan het bestuur om deel te nemen aan wedstrijden, die georganiseerd worden buitenom de vereniging.

 

Donateurs en Middelen

Artikel 8

 1. Donateurs zijn natuurlijke personen of instellingen die de vereniging jaarlijks met financiële bijdrage steunen, waarvan het minimum wordt vastgesteld door het bestuur.
 2. De middelen der vereniging zijn:
  1. contributies;
  2. donaties;
  3. subsidies;
  4. erfstelling en legaten;
  5. de andere wettige middelen.

 

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur wordt verkozen uit de leden door de hierna te omschrijven ledenraad en bestaat uit tenminste vijf leden.
 2. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur zelf verdeeld, maar benoemt in elk geval een secretaris en een penningmeester.
 3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen vormen het dagelijks bestuur.
 4. Ieder bestuurslid heeft een zittingsduur van drie jaar, maar is na die periode direct herkiesbaar. Ieder bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur te maken rooster met dien verstande, dat er telkenmale slechts één lid van het dagelijks bestuur kan aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door bedanken;
  2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  3. door ontslag namens de vereniging;

 

Artikel 10

 1. De leden van het dagelijks bestuur kunnen, ieder afzonderlijk, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenraadsvergadering te beleggen waarin voorziening in de open plaats (en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ledenraad tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van (register) goederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verplicht.

 

Ledenraad

Artikel 11

 1. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk wordt gesproken van de algemene vergadering zelf bestaat deze uit een ledenraad en heeft zij alle bevoegdheden die niet aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. De vereniging is verdeeld in afdelingen, die elk afgevaardigden, gekozen door de leden van de afdeling, sturen naar de ledenraad. Een afdeling kan zich op haar beurt organiseren in een rechtspersoon, met dien verstande dat die rechtspersoon geen lid is van de vereniging en dat de besluiten genomen door organen van die rechtspersoon niet in strijd mogen zijn met de besluiten genomen door organen van of met de statuten van de vereniging.
 3. Elke afdeling bestaande uit minder dan vijf en dertig leden met een minimum van tien, stuurt één afgevaardigde; een afdeling met vijf en dertig of meer leden met een maximum van zeventig leden stuurt twee afgevaardigden; een afdeling van zeventig tot eenhonderd vijf leden, drie afgevaardigden en een afdeling met meer dan eenhonderd vijf leden stuurt vier afgevaardigden. Ieder lid in een afdeling heeft één stem.
 4. Voor iedere afgevaardigde dient een plaatsvervanger door die afdeling te worden benoemd.
 5. Indien leden een nieuwe afdeling willen vormen moeten hieraan tenminste tien leden medewerken en moeten zij dit mededelen aan het bestuur.
 6. Iedere afgevaardigde heeft in de ledenraad één stem.
  1. Voor zover deze statuten en de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten der ledenraad met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
  2. Indien bij verkiezingen van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen dan heeft herstemming plaats over de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen, dan wel over zoveel meer personen die een gelijk aantal in de meeste stemmen hebben verkregen totdat iemand de meeste stemmen heeft verkregen.
  3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

 

Artikel 12

 1. De ledenraad vergadert zo dikwijls als zij door het bestuur wordt geconvoceerd of indien tenminste een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de ledenraadsvergadering dit wenst. In dit laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraadsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeen roeping overgaan op de wijze zoals het bestuur een vergadering bijeenroept.

 

Jaarverslag en Rekening en Verantwoording

Artikel 13

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een ledenraadsvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 4. De ledenraadsvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenraadsvergadering verslag uit, die alsdan de jaarstukken kan vaststellen.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

 

Algemene Vergadering

Artikel 14

 1. Eenmaal per jaar uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden, te weten de jaarvergadering.
 2. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 13 lid 4;
  2. De benoeming van de in artikel 13 lid 4 bedoelde commissie;
  3. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij het oproepen voor de vergadering.

 

Bijeenroeping der Vergadering

Artikel 15

 1. Het bijeenroepen van vergadering geschiedt door het bestuur. De oproeping geschiedt, ingeval van een ledenraadsvergadering, schriftelijk aan de adressen van de afgevaardigden en ingeval van een algemene vergadering schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij een oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenraadsvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de ledenraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de afgevaardigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de afgevaardigden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 17

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraadsvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

Huishoudelijk Reglement

Artikel 18

 1. De ledenraadsvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Zeeuws Kampioenschap ringlopen
8 juli, Stal de Pagter
Hoogelande

1e folkloristische dag
11 juli
Abdij Middelburg

 ======================